Språkombud

 Språkombud är redan anställda medarbetare som genom sin extra utbildning till språkombud har i uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

Varför utbilda Språkombud?

Språkombud är ett sätt att främja breddad rekrytering och att aktivt arbeta med inkludering och mångfald i organisationen. Att arbeta med språkombud i en organisation ger möjligheter till språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks hos individer men också i en hel arbetsgrupp. Genom att medvetandegöra hur språket används kan man arbeta för en god kommunikation inom sin verksamhet samt för att alla medarbetares kompetens tillvaratas. Konceptet har utvecklats under en period av ca tio år och innefattar idag även utbildning för chefer.

Vad ingår i språkombudsuppdraget?

  • Att ha ett särskilt ansvar för frågor om språkutveckling på arbetsplatsen

  • Att stötta kollegor i frågor gällande språkutveckling, exempelvis vid dokumentation, telefonsamtal och annat

  • Att tillsammans med chefen arbeta för att hela arbetsplatsen ska bli språkutvecklande

  • Att använda olika verktyg för att säkerställa att information uppfattas av alla medarbetare

Hur är utbildningen är uppbyggd?

Utbildningen är uppbyggd enligt modellen Blended Learning och består av:

  • Fyra obligatoriska heldagsträffar – med minst tre veckor mellan varje utbildningsdag

  • Tre webbutbildningar + introduktion 

  • Diskussioner i slutna digitala plattformar

  • Arbetsuppgifter som är kopplade till din arbetsplats

Efter avslutad utbildning, där alla moment enligt ovan genomförts och godkänts, erhålls diplom. Därefter får en kalla sig Språkombud. Utbildningen, som tillsammans med namnet är varumärkesskyddat, genomförs av godkänd diplomerad Språkombudsutbildare.

Vad säger andra som har satsat på språkombud?

"Jag vågar anställa dem som har rätt kompetens men kanske inte har språket fullt ut. Vi har nu verktyg för att kunna arbeta för en språkutvecklande arbetsplats." /Chef inom LSS i Botkyrka

"Nu kan vi prata öppet om att bättre svenska behövs för att vi ska fullgöra vårt uppdrag. För mig som chef har det blivit enklare att leda arbetet." /Enhetschef på ett servicehus