Kommunikation och organisationsutveckling

Arbetsplatskultur i praktiken

I många branscher, där det är svårt att rekrytera personal, blir utmaningen dels att anställa personer med rätt kompetens dels möjliggöra för befintlig personal att trivas och vidareutvecklas tillsammans. Detta ger tillit, kontinuitet och trygghet. Att skapa och vårda en positiv arbetsplatskultur är en av de viktigaste faktorerna för att rekrytera och behålla personal. Under en heldag lär deltagarna om HUR en kan utveckla arbetsplatskulturer som främjar tillit, kunskap, arbetsplatslärande och samarbete. Föreläsning och praktiska övningar.

Grundläggande säkerhetsutbildning

Mål och syfte: Efter avslutad kurs är deltagarna teoretiskt-, praktiskt och upplevelsebaserat förberedda inför olika hot- och våldssituationer som kan uppkomma på arbetet.

Dag 1, Grundläggande teori och praktiska utbildningsmoment; Svåra samtal i teori och praktik – hur gör jag?

Under kursdagen ges deltagare möjlighet att träna på hur de svåra samtalen kan göras lättare och mer konstruktiva både för deltagaren själv och för den en ska tala med. Under dagen arbetar deltagaren med sig själv som redskap i en icke konfrontativ MI-inspirerad samtalsmetodik.

Under förmiddagen ges deltagaren en teoretisk och praktisk genomgång av samtalsmetodikens grunder för att därefter successivt under eftermiddagen övergå i praktisk träning i mindre grupper.

Upplägget skräddarsys efter kundens behov och önskemål.

Dag 2, Grundläggande teori och praktiska utbildningsmoment; Grupprocesser och kulturmöten – hur förbereder jag mig inför svåra situationer? Så fungerar vi människor – lär dig förstå dina egna och andras reaktioner.

Hur gör jag när jag bemöter andra människor, varför just så? Vilka konsekvenser får detta för den/de jag möter? Trots att en inte har formellt ledarskap behövs teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att praktiskt leda och hantera olika uppkomna situationer. Deltagarna ges möjlighet till förberedande kunskap och praktisk träning i att leda, förebygga och hantera olika uppkomna hot- och våldssituationer.

Dag 3, Scenariobaserad träning - Casemetodik

Casemetodik är en pedagogisk metod där deltagare ställs inför sina egna upplevda hot- och våldssituationer, beskrivna som case. Tillsammans skapar skådespelare och deltagare den upplevda situationen. Beteendevetare leder deltagaren genom sitt case där en aktivt provar olika sätt att hantera situationen för att uppnå det resultat deltagaren önskar. Denna metod genomförs med fördel i grupp, max 15 personer, där en hittar framgångsrika förhållningssätt som leder till ickekonfrontativt agerande och bemötande. Genom denna metod, som på mesta möjliga sätt ska avspegla den verkliga situationen, får deltagaren syn på samt verktyg att agera annorlunda vid en liknande situation i framtiden.

Svåra samtal i teori och praktik – hur gör jag?

Brukar du, som chef, dra dig för de svåra samtalen? Rätt förberedd ökar du din förmåga att hantera svåra personalfrågor.

Under kursen ges deltagare möjlighet att träna på hur de svåra samtalen kan göras lättare och mer konstruktiva både för deltagaren själv och för den en ska tala med. Under dagen arbetar deltagaren med sig själv som redskap i en icke konfrontativ MI-inspirerad samtalsmetodik.

Under förmiddagen ges deltagaren en teoretisk och praktisk genomgång av samtalsmetodikens grunder för att därefter succesivt under eftermiddagen övergå i praktisk träning i mindre grupper.

Denna kursdag kan med fördel byggas på med en extra dag casemetodik för att möjliggöra mer träning och coachning.

Upplägget skräddarsys efter kundens behov och önskemål.

Konflikthantering som verksamhetsutveckling

Den här utbildningsdagen är för dig som stöter på konflikter i ditt dagliga arbete.

Missförstånd, konflikter och meningsskiljaktigheter kan minimeras om en bara vet HUR en gör. Denna utbildningsdag ger deltagare verktyg och metoder för att konstruktivt hantera uppkomna situationer. Deltagaren får möjlighet att lära sig olika förhållningssätt och strategier för att på ett lättare sätt hantera och hitta lösningar innan konflikten uppstår. Deltagaren får även möjlighet att lära sig bli tydligare i sitt sätt att uttrycka sig och därmed minska risken för konflikter.

Att leda och samordna utan att vara chef

Denna tre dagars kurs är för dig som är projektledare, utvecklingsledare, samordnare eller arbetsledare.

Idag är det inte bara chefen som leder, även andra på arbetsplatsen har ledande funktioner. Trots att en inte har formellt ledarskap behövs teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att hantera olika situationer. Deltagarna ges möjlighet till kunskap och praktisk träning i att leda medarbetare och kollegor, att leda möten och även att hantera olika uppkomna situationer.

Tema för dagarna: pedagogiskt ledarskap, grupprocesser och kulturmöten, svåra samtal och deltagaraktiva mötesmetoder.

Service, kommunikation och kundrelationer

Denna kurs är för dig som i ditt dagliga arbete har kundkontakt.

Vad är service och varför ska vi ägna oss åt det? Så fungerar vi människor – lär dig förstå dina egna och andras reaktioner. Hur gör jag när jag bemöter andra människor, varför just så? Hur skapar du delaktighet i mötet med kunden så att du får hög kundnöjdhet?

Tre dagars utbildning i syfte att ta reda på och vidareutveckla mitt sätt att hantera kundkontakter;

Dag 1, Samtalsmetodik – Hur hjälper detta mig i mina kund- och kollegierelationer?

Dag 2, Privat och/eller professionellt – Vem är jag i mötet med kunden och/eller kollegan?

Dag 3, Casemetodik – Vilka konsekvenser får mitt bemötande med kunden för mig och min arbetsgivare? Träna på att göra annorlunda när det blivit fel i kundbemötandet.

Kundbemötande via e-post och telefon

Denna kurs är för dig som i ditt dagliga arbete har kundkontakt via e-post och telefon.

Syftet med kursen är att ge ett bra kundbemötande trots att deltagaren endast kan använda det verbala språket som hjälp.

Dag 1, Samtalsmetodik med fokus på att teoretiskt och praktiskt ge deltagaren kunskap och verktyg som förstärker det skriftliga kundbemötandet via e-post samt det muntliga kundbemötandet via telefon. Här kan, vid behov, även ingå moment som handlar om att hantera klagomål samt att hantera konflikter. Deltagarna medvetandegörs om hur de kan uttrycka sig tydligt i tal och skrift så att budskapet går fram utan att vara tolkningsbart. Fokus ligger på att kommunicera utan att mottagaren uppfattar det icke sagda och skrivna.

Dag 2, Individuell coachning där kursledaren, under några timmar, följer deltagarens arbetsdag genom att lyssna på telefonsamtal samt läser e-post. Därefter ges deltagaren individuell spegling, coachning och feedback samt förslag till vidare utveckling av samtalsteknik och förhållningssätt.