Deltagaraktiva Processer/möten

Utbildningsdagar med tre parallella spår

Utbildningstillfällen med syfte att ge relevanta aktörer utrymme och struktur att gemensamt hitta och skapa former och möjligheter att samverka och samhandla konkret kring ett ämne/tema.

- Genomföra deltagardemokratiska/deltagaraktiva workshops som skapar en grundläggande förståelse för vilka uppdrag, möjligheter och ramar respektive aktör har i förhållande till aktuellt ämne/tema, se varandras utgångspunkter och infallsvinklar samt identifiera glappen för att forma ett relevant och effektivt arbete utifrån ämnets/temats behov av insatser.

- Metodutveckling; att själv vara deltagare på en workshop med deltagardemokratiskt/deltagaraktivt förhållningssätt är den bästa grunden för att kunna och vilja gå vidare och själv använda sig av metoderna och verktygen. Utbildningstillfällena kan därför även användas som en grund för att stödja deltagarna med strategier och verktyg dels för att stärka samverkansstrukturerna och dels för att initiera och inspirera sina respektive organisationer till ett ökat deltagaraktivt och samhandlingsinriktat förhållningssätt.

- Gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande utvärdering mellan inblandade aktörer. Det finns möjlighet att planera och designa effektiva utvärderings- och lärtillfällen med alltifrån små till mycket stora grupper. Planeringsstöd och processledarstöd kan ges oavsett om det finns behov av kontinuerliga, mindre träffar eller enstaka större engagemang.

Processledning vid deltagarstyrda/deltagaraktiva möten

Utifrån ett utvecklingsinriktat arbetssätt som bygger på hög delaktighet används deltagarstyrda/deltagaraktiva möten som metod för effektiv organisationsutveckling. Det behövs olika metoder och processtöd beroende på syfte och mål med insatsen. Därför skräddarsys alltid upplägg efter kundens önskemål och insatsens art. Inom ramen för uppdraget ingår det antal förmöten som behövs, genomförande av process samt uppföljning.